Przedmiot działalności Spółki

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007roku jest:
37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,
35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej,
35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,
35.14.Z - Handel energią elektryczną,
35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
41.20.Z -Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.22.Z -Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
45.32.Z  - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
49.41.Z - Transport drogowy towarów,
49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,
71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności,
71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.29.Z - Pozostałe sprzątanie.
96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

metryczka


Wytworzył: Rafael Dądela (16 maja 2007)
Opublikował: Rafael Dądela (16 maja 2007, 13:24:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3283