Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A..

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Brak możliwości technicznych oraz wymagania związane z IK

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Klaudiusz Moćko oraz Paweł Rękas, prekas@wartasa.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 506273196 oraz 665661414. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Klaudiusz Moćkokmocko@wartasa.eu oraz Paweł Rękasprekas@wartasa.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 361 88 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl)

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Wejście do budynku  – dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, za wyjątkiem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (ze względu na szerokość drzwi); trwa dostosowywanie do potrzeb dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Punkt informacyjny dla osób o szczególnych potrzebach – w trakcie realizacji; jednocześnie na portierni bezpośrednio przy wejściu do budynku zawsze obecny jest pracownik ochrony, który powiadomi koordynatora dostępności, a w razie potrzeby wezwie konkretnego pracownika na portiernię.

2 miejsca parkingowe dla osób o szczególnych potrzebach – w trakcie realizacji.

Do budynku dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego – w trakcie realizacji.

W budynku brak jest windy, platform, podestów oraz wind przyschodowych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Brak aplikacji mobilnych

Wytworzył: Paweł Rękas

Opublikował: Rafael Dądela

Data wytworzenia: 2020-09-12

Data aktualizacji: 2021-03-26