Status prawny

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie została zawiązana w 2002 roku przez gminę Miasto Częstochowa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych jako spółka akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest gmina. Podstawowe postanowienia dotyczące funkcjonowania i działalności spółki określa Statut Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.


        Spółka została zarejestrowana w 2003r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000163419 i z chwilą wpisania do tego rejestru uzyskała osobowość prawną. Akta rejestrowe Spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


        W dniu 21.08.2003r. Zarząd Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie wydał decyzję zezwalającą Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gmin członków Związku. Na podstawie tej decyzji spółka, jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, wykonuje podstawową działalność, jaką jest oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych w eksploatowanych przez Spółkę oczyszczalniach (Centralnej Oczyszczalni Ścieków na Mirowie, Oczyszczalni Ścieków w Dźbowie). Ścieki oczyszczone są odprowadzane do rzeki Warty na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Wojewodę Śląskiego i do Potoku od Konopisk (ścieki z OŚ Dźbów) na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Częstochowa. 

Podstawowe akty prawne określające status prawny spółki:
1. 
Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej
3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

metryczka


Wytworzył: Jednostka (1 stycznia 2002)
Opublikował: Rafael Dądela (16 maja 2007, 13:15:50)

Ostatnia zmiana: Rafael Dądela (13 lutego 2014, 13:33:48)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4643