Zamówienia publiczne

ZARZĄDZENIE nr 07/2010


Prezesa Zarządu / Dyrektora Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

z dnia 18 sierpnia 2010r.

w sprawie:  Powołania Zespołu d/s przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustalania składu Komisji przetargowych


Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), § 10 ust. 1 i 3 oraz § 16 pkt. 1 oraz  § 15 ust. 3 pkt. 1  Regulaminu Organizacyjnego Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. z siedzibą w Częstochowie, zarządzam co następuje:

                                                                           § 1

1.      Powołuje się „Zespół d/s przygotowywania i przeprowadzania postępowania
         o  udzielenie zamówienia publicznego”, zwany dalej „Zespołem”.

2.      Skład zespołu stanowią :
         a)  Kierownicy wszystkich wydziałów,
         b)  Zastępcy Kierowników wydziałów,
         c)  Pracownicy na samodzielnych stanowiskach,
         d)  Wszyscy pracownicy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,

3.      Imienny wykaz członków Zespołu zawiera załącznik nr. 1 do zarządzenia.

4.      Uaktualnienie wykazu członków Zespołu dokonuje się w drodze Zarządzenia
         Prezesa Zarządu/ Dyrektora Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.

5.      Zobowiązuje się Wydział Organizacyjny do przygotowania przynajmniej raz na 24
         miesiące szkolenia wewnętrznego z zakresu Prawa Zamówień Publicznych dla
         członków Zespołu.
6.      Udział w szkoleniu wewnętrznym, o którym mowa w ustępie powyższym, jest
         dla członków Zespołu obowiązkowa.

                                                                           § 2

1.      Do wykonywania obowiązków Zamawiającego związanych z przygotowaniem
         i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie poszczególnych zamówień
         publicznych powołuje się każdorazowo „Komisję do przeprowadzenia postępowania
         o udzielenie zamówienia publicznego”, zwaną dalej „Komisją przetargową”.

2.      Komisja przetargowa składa się z minimum 3 osób powołanych spośród członków
         Zespołu.

3.      Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji, działając w imieniu Zarządu Spółki, pisemnie
         powołuje Przewodniczącego oraz członków każdej Komisji przetargowej.

4.      Obsługa organizacyjna komisji przetargowej, w szczególności zapewnienie
         materiałów biurowych, przygotowanie pomieszczeń do posiedzeń, archiwizacja
         dokumentacji, spoczywa na Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych.

                                                                           § 3

Wcześniejsze zarządzenia i aneksy dotyczące ustalania i zmian składu osobowego zespołu ds. realizacji zamówień Spółki tracą ważność.

                                                                           § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Ogłoszenia oraz specyfikacje do aktualnie prowadzonych przetargów znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
www.wartasa.eu/przetargi
Archiwum  wszystkich postępowań przetargowych znajduje się w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Spółki.

metryczka


Wytworzył: Rafael Dądela (18 sierpnia 2010)
Opublikował: Rafael Dądela (15 listopada 2012, 09:40:24)

Ostatnia zmiana: Rafael Dądela (13 lutego 2014, 13:38:01)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23741